Over ons

Ons team bestaat uit eigenaar-apotheker mw. drs. N.G. Pol-Tromp (BIG-nummer 19053769717) en  collega-apotheker mw. L. Brinkhof MSc (BIG-nr. 7993 3615 317), twaalf assistentes (totaal 8,7 fte),  een bezorgster en een apotheekmedewerkster.

Het team wordt regelmatig ‘versterkt’ met leerlingen van de assistentenopleiding, stagiaires van de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, faculteit gezondheidszorg.
Apotheek Flevowijk is een onafhankelijke, zelfstandige apotheek. Haar visie is een zelfstandige zorgverlener te zijn, waarbij Farmaceutische Patiëntenzorg (FPZ), communicatie, een breed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel én een goede organisatie in de apotheek prioriteit hebben. Deze visie wordt door het hele team ondersteund.

Apotheek Flevowijk is HKZ-gecertificeerd.

Via deze website vindt u algemene informatie. Voor meer specifieke informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Visie van Apotheek Flevowijk

De apothekers en assistentes van het team van Apotheek Flevowijk beseffen dat het gebruik van geneesmiddelen veel begeleiding behoeft. Geneesmiddelen zijn (zeer) sterk werkende stoffen die bij onjuist gebruik veel schade kunnen veroorzaken. Bij juist gebruik daartegen werken ze genezend en zijn zeer heilzaam. In de praktijk blijkt dat lang niet iedereen geneesmiddelen op de beste wijze gebruikt. 
Het is ons doel naast goede ziekenzorg ons ook meer te gaan richten op gezondheidszorg en daarmee het voorkomen van ziekte, middels aandacht voor leefstijl.

Om tot een beter geneesmiddelengebruik te komen levert Apotheek Flevowijk Farmaceutische Patiëntenzorg (FPZ). FPZ is de zorg van het apotheekteam op het gebied van behandeling met geneesmiddelen voor de individuele patiënt. Aan de hand van behoefte en verwachtingen van de patiënt en de gevonden problemen bij geneesmiddelen en ziekte wordt een zorgactiviteit gekozen. Deze zorgactiviteit moet in samenwerking met de patiënt leiden tot een optimale therapie met geneesmiddelen en optimale kwaliteit van leven. Dit wil zeggen dat de patiënt minder klachten heeft, een betere therapie krijgt en zich beter voelt. Begeleiding kan ook betekenen het verbeteren van de leefstijl van de patiënt waardoor er in de toekomst minder geneesmiddelen gebruikt hoeven te worden.
Deze zorg zien we als een continu proces en geven we inhoud door middel van verstrekking van geneesmiddelen, zorgactiviteiten en leefstijladviezen.

Op deze wijze fungeert de apotheker als een geneesmiddelspecialist en behandelaar in het behandelteam van de patiënt. De apotheker behandelt zijn patiënten door het begeleiden van de therapie met geneesmiddelen, het toetsen van deze therapie aan afspraken en standaarden, het verrichten van medicatieanalyses, het geven van gebruiksinstructies, de individuele begeleiding van de patiënt, huisbezoek, voorlichting en adviesgesprekken en documentatie van de verrichte activiteiten. Hij kan dit alleen waarmaken door samen te werken met een team van speciaal opgeleide assistentes en overige medewerkers.

In Apotheek Flevowijk wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering van de medewerkers, het ontwikkelen van een carrière en een veilige en plezierige werkplek.

De toegankelijkheid van de gezondheidszorg wordt vooral beheerst door de kosten. Daarom draagt Apotheek Flevowijk bij aan kostenbeheersing. Kostenbeheersing kan ook kwaliteit verhogend werken. Als de kwaliteit van het gebruik van geneesmiddelen beter wordt, leidt dit ook vaak tot kostenbeheersing.

In Apotheek Flevowijk zijn daarom de volgende beleidslijnen vastgesteld:

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De apotheker is door de maatschappij aangewezen om de burgers geneesmiddelen te verschaffen, op de veiligheid van het gebruik toe te zien en het juiste gebruik te bevorderen. Apotheek Flevowijk tilt zwaar aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en streeft ernaar een actieve en stimulerende rol te spelen op het terrein van geneesmiddelengebruik en –voorziening en de daarbij behorende informatie op maat. Daarnaast wil ze zich ook inzetten voor preventie van ziekte door middel van leefstijl, om kosten te beheersen en het milieu minder negatief te beïnvloeden.

De patiënt centraal
De patiënt staat in het centrum van onze aandacht. De apotheker en zijn team bewaken en begeleiden de medicatie van de patiënt en geven op het individu afgestemde voorlichting, adviezen, instructies en begeleiding, ten einde een optimale therapie met geneesmiddelen te bevorderen. Samen met de patiënt worden de resultaten van de behandeling gevolgd. De apotheker behandelt zijn patiënten door het begeleiden van de therapie met geneesmiddelen, het toetsen van deze therapie aan afspraken en standaarden, het verrichten van medicatieanalyses, het geven van gebruiksinstructies, individuele begeleiding van de patiënt, huisbezoek, voorlichting en adviesgesprekken. Vertrouwen in elkaar is de sleutel voor een succesvolle behandeling die tot aantoonbaar betere uitkomsten van de ziekte en de gehele toestand van de patiënt moet leiden. Belangrijke informatie over de behandeling en de resultaten van de behandeling worden vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier. Hierbij wordt ook gekeken of ziektelast te voorkomen of te verminderen is door een verandering in leefstijl te stimuleren.

Farmaceutische Patiënten Zorg
Om tot een beter geneesmiddelengebruik te komen levert Apotheek Flevowijk farmaceutische patiëntenzorg (FPZ). FPZ is de zorg van het apotheekteam voor de individuele patiënt, op het gebied van de behandeling met geneesmiddelen. Dit moet ervoor zorgen dat de patiënt minder klachten heeft, een betere therapie krijgt en zich beter voelt.

Deze zorg zien we als een continu proces en hieraan geven we inhoud door middel van verstrekking van geneesmiddelen en zorgactiviteiten. Een zorgactiviteit wordt gekozen aan de hand van de behoefte en verwachtingen van de patiënt en de gevonden problemen, die te maken hebben met het gebruik van geneesmiddelen en het te behandelen ziektebeeld.
Bij opname en ontslag uit het ziekenhuis ontstaan gemakkelijk onveilige situaties betreffende de medicatie. In Apotheek Flevowijk trachten wij deze situaties te voorkomen.
Tevens vinden wij het belangrijk meer aandacht te geven aan een gezondere leefstijl om ziekte te voorkomen of achteruitgang te vertragen.

Toegankelijkheid      
De toegankelijkheid van de gezondheidszorg wordt in grote mate beheerst door de kosten. Daarom draagt Apotheek Flevowijk bij aan kostenbeheersing. Dit vindt enerzijds plaats door actief beleid bij vervanging van dure merkgeneesmiddelen door goedkopere merkloze middelen. Anderzijds wordt de kwaliteit van het gebruik bevorderd, want wanneer een beter gebruik van geneesmiddelen door de patiënt gerealiseerd kan worden, leidt dit ook tot kostenreductie. Ook het richten op een gezondere leefstijl draagt bij aan kostenbeheersing.
De rol van de overheid en de verzekeraar zijn hierbij essentieel. Apotheek Flevowijk streeft een goede relatie met de zorgverzekeraars na, met name met Zilveren Kruis, waarbij de grote meerderheid van onze patiënten is verzekerd. Zilveren Kruis heeft gekozen voor een beleid waarin de apotheker professioneel kan praktiseren en waarbij Zilveren Kruis zich concentreert op zaken die de zorgverzekeraar betreffen.

Ethiek en wetenschap
De farmacie, het vakgebied van apothekers en assistenten, is een beroep in de gezondheidszorg, dat gebaseerd is op wetenschap. Daarom bieden wij in Apotheek Flevowijk onze patiënten een praktijkomgeving van zorg, respect, ethiek en met een wetenschappelijke grondslag.
Indien zich bijwerkingen voordoen, die nog niet bekend zijn, biedt Apotheek Flevowijk ondersteuning door professioneel contact te leggen met het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Soms wordt ook geadviseerd te stoppen met het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.
Apotheek Flevowijk draagt bij aan de ontwikkeling van de apotheekpraktijk door deelname aan onderzoek van bv. universiteiten.

Respect en privacy
Vanwege de zorg, respect en privacy duiden we de cliënten – die geneesmiddelen gebruiken – aan als patiënten. De apotheek is ingericht voor optimale zorg- en dienstverlening. Er wordt voortdurend gestreefd naar het bewaken van de mogelijkheden tot verlenen van goede privacy. Er wordt ook bij patiënten en andere relaties gepeild of wij zijn geslaagd in deze zorg en dienstverlening.

Patiëntveiligheid
De veiligheid en de werkzaamheid van geneesmiddelen is gebaseerd op wetenschap. Voor zover mogelijk worden selecties gemaakt van patiënten bij wie aan de medicatie een en ander kan worden verbeterd, zoals wanneer standaarden voor behandeling worden aangepast. Daarnaast is in Apotheek Flevowijk aandacht voor ‘goede verzorging, maar geen versiering’ (dus geen cosmetica) en ‘goede, veilige en onschuldige alternatieve middelen, maar geen vage middeltjes’ (dus geen onveilige kruidenwatertjes).
Onze voorlichting en adviezen hebben ook betrekking op een aanpassing van de levensstijl in het kader van gezondheidsbevordering of ziektepreventie en hoeven niet altijd betrekking op geneesmiddelen te hebben.

Farmacotherapie en taakverdeling
De apothekers fungeren als geneesmiddelenspecialist. Dit is een omvangrijke taak. Zij kunnen dit alleen waarmaken door samen te werken met een team van speciaal opgeleide assistentes en overige medewerkers. De apotheker geeft aan zijn praktijk en medewerkers leiding als een competente farmacotherapeut. Samen met het team richten zij zich ook op nieuwe ontwikkelingen in de farmacotherapie, zoals 1e lijn behandelingen met bv. Oncolytica (cure, care) en de mogelijkheden als gevolg van meer inzicht in de farmacogenetica.

Samenwerking
De apotheker kan als geneesmiddelenspecialist zijn beroep alleen goed uitoefenen als hij professioneel samenwerkt met voorschrijvers, collega’s en verzorgers.

Beleidsmatig draagt Apotheek Flevowijk bij aan het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) en op ad hoc basis wordt dikwijls gecommuniceerd betreffende individuele gevallen. Daarnaast wordt de medicatie van de patiënten, die geselecteerd zijn omdat hun medicatie verbeterd zou kunnen worden, met de artsen besproken.
Met de collega’s, samenwerkend in de Apothekers Combinatie IJsselmond (ACY), bestaat professioneel overleg en wordt sinds 1981 de medicatiebewaking uitgevoerd met een gezamenlijk computersysteem.
Op regionaal niveau wordt de samenwerking bewerkstelligd middels de Coöperatieve Apothekersvereniging Regio Zwolle (CAVRZ) én via deelname aan de KLIK.

Kwaliteit en innovatie
In Apotheek Flevowijk wordt de kwaliteit bewaakt door de aanwezigheid van een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem (KZS). Hiermee wordt de bestaande kwaliteit geborgd en wordt de innovatie van de praktijkvoering bevorderd. Er is onder andere vastgelegd dat de kwaliteit wordt bewaakt door in te kopen bij betrouwbare leveranciers door zorg te verlenen door middel van vastgestelde protocollen en door gestructureerd en planmatig zorg te innoveren. Daarnaast wordt, ten behoeve van een sluitende medicatiebegeleiding, een gezamenlijk computernetwerk gebruikt samen met de apotheken in de regio Zwolle (CAVRZ). Ook de Apotheekpost in Zwolle (die de avond- en weekenddiensten van de apotheken in Kampen waarneemt) is onderdeel van dit netwerk.

Deskundigheid
In Apotheek Flevowijk wordt gewerkt aan bevordering van deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers, gebaseerd op een voor de apotheekpraktijk bestaande behoefte of noodzaak en de belangstelling van de medewerker. Daarnaast bestaat veel aandacht voor het creëren van een veilige en plezierige werkplek.

Veiligheid van medewerkers
Geneesmiddelen zijn (zeer) sterk werkende stoffen. Medewerkers in een apotheek dienen zich te beschermen tegen ongewenst en schadelijk contact tijdens logistieke of VTGM-technische handelingen. In Apotheek Flevowijk wordt daarom een beleid gehanteerd dat medewerkers hiertegen beschermt. Daarnaast wordt een risico-inventarisatie en –evaluatie uitgevoerd. Met het hieruit af te leiden plan van aanpak, worden zo mogelijk verbeteringen aangebracht in de arbeidsomstandigheden.

Vaststellen van de toegevoegde waarde
Een organisatie in de gezondheidszorg, zoals een apotheek, behoort positieve waarde toe te voegen aan de gezondheid van patiënten, aan de werkomstandigheden van de medewerkers, de beroepsbeoefening van partners in de gezondheidszorg en aan de professionele satisfactie van de eigenaar. Deze toegevoegde waarde wordt in Apotheek Flevowijk gemeten en aan de hand van de analyse hiervan wordt het beleid bijgesteld.

Marketing
Een organisatie in de gezondheidszorg die wil overleven, dient van zich te laten horen en dient duidelijk te maken op welke wijze het invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Reclame maken, zoals gebruikelijk in de commerciële wereld, past niet in de gezondheidszorg. Het is niet ethisch te medicaliseren of zich oncollegiaal te gedragen ten koste van de patiënt. Aan de andere kant kan ook een apotheek op een gepaste wijze van zich laten horen en tonen wat het kan aanbieden aan patiënten en consumenten in de gezondheidszorg. Apotheek Flevowijk tracht dit op haar eigen wijze in te vullen.

Continuïteit
De ultieme doelstelling is dat Apotheek Flevowijk langdurig, op een continue wijze, farmaceutisch zorg (verstrekkingen, zorg, preventie) kan bieden aan haar patiënten. Hiervoor is nodig dat voldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd voor medewerkers (inkomen) en eigenaar (zowel rente op het geïnvesteerd vermogen, als inkomen) en dat door medewerkers en eigenaar persoonlijke professionele satisfactie kan worden verkregen.