« Terug naar vorige pagina

Apotheek Flevowijk

Bericht van uw apotheker

Ons team bestaat uit eigenaar-apotheker mw. drs. N.G. Pol-Tromp (BIG-nummer 19053769717) en  collega-apotheker mw. L. Brinkhof MSc (BIG-nr. 7993 3615 317), twaalf assistentes (totaal 8,7 fte),  een bezorgster en een apotheekmedewerkster.

Het team wordt regelmatig ‘versterkt’ met leerlingen van de assistentenopleiding, stagiaires van de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, faculteit gezondheidszorg.
Apotheek Flevowijk is een onafhankelijke, zelfstandige apotheek. Haar visie is een zelfstandige zorgverlener te zijn, waarbij Farmaceutische Patiëntenzorg (FPZ), communicatie, een breed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel én een goede organisatie in de apotheek prioriteit hebben. Deze visie wordt door het hele team ondersteund.

Apotheek Flevowijk is HKZ-gecertificeerd.

Via deze website vindt u algemene informatie. Voor meer specifieke informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

apotheek

Meer informatie

 • Maatschappelijke context

  Het is van belang dat de apotheker, met zijn team van medewerkers, invulling kan geven aan vragen en behoeften die in de maatschappij en bij zijn patiënten bestaan.

  De ziektelast van de bevolking is niet overal hetzelfde. In oudere wijken lijden meer mensen aan chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, gewrichtsaandoeningen etc., dan in jongere buurten. Apotheek Flevowijk is gelegen in een oudere wijk van Kampen. De samenstelling van de wijk is ook terug te zien in de verdeling van het percentage voorschriften (tabel 1). Het is daarom van belang dat in Apotheek Flevowijk goed wordt ingespeeld op de hier bestaande problematiek.

  Tabel 1 Opbouw patiëntenbestand (%) Apotheek Flevowijk (2019) t.o.v. de bevolkingsopbouw van de Gemeente Kampen (2019) en het aandeel in het aantal voorschriften

  Opbouw Gemeente Kampen 2019 Opbouw Apotheek Flevowijk 2019 Aandeel voorschriften Apotheek Flevowijk 2019
  0-15 jaar 19,5% 15,7% 2,0%
  15-25 jaar 12,9% 15,4% 3,2%
  25-45 jaar 25,2% 24,2% 9,3%
  45-65 jaar 25,5% 26,6% 23,6%
  65 jaar en ouder 16,8% 18,1% 61,0%

  De sociale samenstelling van de wijk bepaalt mede op welke wijze met patiënten kan worden gecommuniceerd. Denk hierbij aan andere talen, laaggeletterdheid, problematiek van andere culturen (zoals bij asielzoekers) en een relatief lage dichtheid van bewoners met toegang tot het internet. In Apotheek Flevowijk wordt ook in sterke mate rekening gehouden met deze aspecten.

  Een apotheker werkt niet alleen maar is samen met het team onderdeel van de zorgketen, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, ziekenhuis etc. Deze zorgketen bepaalt ook in grote mate op welke wijze de apotheker zijn zorgverlenerschap invult. Omdat in 2014 door de politiek en overheid is bepaald dat in de wijk meer opvang van chronisch zieken moet plaatsvinden (mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen), zijn het belang van de zorgketen en de rol van de mantelzorgers groter aan het worden. Nu, in 2020, wonen beduidend meer oudere mensen thuis, dan een paar jaar geleden.

  De wijk en ook de gemeente gaan daarmee een steeds grotere invloed krijgen op de gezondheidstoestand en het welzijn van de bewoners. In de zorgketen zullen daarom niet alleen de verschillende partners goed moeten samenwerken, maar er zal ook met de gemeente een sterkere samenwerking moeten ontstaan. De apotheker en zijn praktijk zit daar nu nog niet vanzelfsprekend bij.

  In Kampen en Zwolle en omgeving spelen de Isala Klinieken een essentiële rol. Er ontstaan meerdere regionale samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners in de eerste lijn en in de tweede lijn (Isala etc.). Deze samenwerkingsverbanden bieden ook de mogelijkheid tot een goede multidisciplinaire aanpak.

  De wet- en regelgeving bepalen in sterke mate de beroepsbeoefening van de apotheker. De wetgeving in Nederland houdt in hoge mate rekening met zogenaamde veldnormen, dat wil zeggen dat de door de beroepsbeoefenaren zelf ontwikkelde wetenschappelijke richtlijnen gelden als norm.

  De regelgeving wordt in sterke mate beïnvloed door de zorgverzekeraars die de financieel economische aspecten van de beroepsbeoefening beheersen. Ze zijn hiertoe aangewezen door de politiek. Deze regelgeving is complex, knellend, administratief zwaar, patiënt- en apotheker onvriendelijk en ze beperken innovatie.

 • Impact

  Elke zorgverlener, en dus ook de apotheker, behoort een bijdrage te leveren aan het welbevinden en een goede gezondheid van de bevolking. De gezamenlijke zorgverleners dienen de ziekte-problematiek van de bevolking met hun professionaliteit te beoordelen en door inzet en interventies naar een betere situatie te leiden.

  De bevolking moet daarbij zolang mogelijk zelfredzaam blijven en, geholpen door de zorgverleners, autonoom blijven in zijn eigen omgeving. Opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis behoort door inspanningen van de zorgverleners in de eerste lijn, maar ook door mantelzorgers, zolang mogelijk te worden uitgesteld of niet plaats te vinden.

  Zorgverleners moeten daarbij de zorg doelmatig aanbieden in een gezonde balans tussen inspanning en inkomen. Dit geldt met name ook ten aanzien van het gebruik van geneesmiddelen en de interventies van de apotheker. De mate van zorgverlening is daarbij richting gevend.

  Als steunpunt in de wijk is de apotheker met zijn apotheek-praktijk en apotheekteam goed toegankelijk voor zorg en zijn geneesmiddelen gemakkelijk beschikbaar voor de bevolking. Indien ziekenhuiszorg noodzakelijk is, begeleiden de apothekers in eerste en tweede lijn de patiënten daarbij, zodat geen breuk ontstaat in de farmaceutische patiënten zorg.

  Met zijn praktijk (apotheek) levert de apotheker een essentiële bijdrage aan het zorgveld in de eerste lijn, met name door samenwerking met huisartsen en wijkverpleegkundigen. De apotheker is daarbij een onmisbare schakel en biedt een laagdrempelige toegang tot de zorg.

  De maatschappij waardeert de inspanningen van de zorgverleners met respect.

 • Professionele context

  De professionaliteit van de apotheker maakt het mogelijk dat hij zijn rol in de maatschappij kan vervullen. Zijn professionaliteit heeft betrekking op zijn kennisdomein, zijn kernwaarden en zijn professionele praktijk.

  Het kennisdomein van de apotheker is een unieke combinatie van kennis over:

  • het geneesmiddel
  • het menselijk lichaam
  • het menselijk gedrag.

  Het geneesmiddel De apotheker heeft kennis van de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen, de fysisch-chemische aspecten van geneesmiddelen en de werking van geneesmiddelen in en buiten het menselijk lichaam.

  Het menselijk lichaam De apotheker heeft kennis van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Denk vooral aan de fysiologie die door ziekte en gezondheid wordt beïnvloed en de interactie van het lichaam met het geneesmiddel.

  Het menselijk gedrag De apotheker heeft kennis van het menselijk gedrag met betrekking tot ziekte en gezondheid en hoe dat kan worden beïnvloed door menselijk, medisch en farmaceutisch handelen en door de interactie met het geneesmiddel. Die kennis vertaalt zich in weten hoe middelen optimaal ingezet en gebruikt of toegepast kunnen worden.

  De kernwaarden van de apotheker zijn:

  • Betrokkenheid op het welzijn van de patiënt
  • Farmaceutische deskundigheid
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid
  • Professionele autonomie.

  Betrokkenheid op het welzijn van de patiënt Iedere apotheker is betrokken bij het welzijn van de patiënt; hij stelt zich daarbij op als zorgverlener. De (openbaar en ziekenhuis) apotheker staat geregistreerd in het BIG-register. De apotheker houdt zich aan het Handvest van de apotheker en aan zijn beroepsregels en heeft bij het begin van zijn professionele activiteiten de Eed (belofte) van Hippocrates afgelegd.

  Eed of belofte Ik zweer (ik beloof), dat ik de artsenijbereidkunst volgens de daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of ter mijne kennis is gekomen, tenzij mijne verklaring als getuige of deskundige in regten gevorderd of ik anderszins tot het geven van meededeling door de wet verpligt worde.

  De aandacht die de apotheker aan zijn patiënten biedt, wordt omschreven als Farmaceutische Patiënten Zorg (FPZ).

  Farmaceutische deskundigheid Deze deskundigheid bestaat uit het bovengenoemde kennisdomein met als basis een academische attitude. Deze deskundigheid wordt systematisch en frequent onderhouden, door het volgen van een nascholingsprogramma en werkervaring, zodat de openbaar apotheker zijn specialisme kan waarmaken.

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid Deze kernwaarde benadrukt dat het handelen van de apotheker niet alleen voor de individuele patiënt, maar ook voor de maatschappij doelmatig en transparant is en dat de apotheker zich verantwoordelijk voelt voor de maatschappelijke gevolgen van zijn handelen.

  Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid Geneesmiddelen zijn over het algemeen sterk werkende substanties. Zij kunnen grote effectiviteit vertonen, maar tegelijkertijd, voor sommige patiënten, onveilig zijn. De kwaliteitsborging van het handelen van de apotheker moet daarom boven alle twijfel verheven zijn. Hij geeft zich rekenschap van de consequenties van onzorgvuldigheid zowel bij het hanteren van geneesmiddelen als bij de vertrouwelijkheid van alles wat bij zijn beroepsuitoefening hoort.

  Professionele autonomie De autonomie van de apotheker staat in een eigenstandige relatie tot die van andere zorgverleners, het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt en zorgverzekeraars. De apotheker draagt verantwoordelijkheid voor zijn beslissingen en houdt daarbij rekening met de door de maatschappij aangegeven kaders. In de balans tussen handelen vanuit de betrokkenheid met de patiënt en maatschappelijk verantwoord handelen, borgt hij het farmaceutisch oordeel.

  De professionele praktijk De apotheker voert zijn professie, gebaseerd op kernwaarden, uit binnen een professionele praktijk. Deze praktijk bestaat uit een apotheek(ruimte) en een team van professionele medewerkers. Zij praktiseren vanuit het besef van verantwoordelijkheid voor de medicatie gerelateerde behoeften van de patiënt en bieden Farmaceutische Patiënten Zorg aan.

  Zij werken daarbij vanuit het besef van de drievoudige (intrinsieke) kwetsbaarheid van de mens als patiënt: de kwetsbaarheid in verband met ziekte, de kwetsbaarheid vanwege het risico van medicijngebruik en de kwetsbaarheid vanwege afhankelijkheid van de apotheker door gebrek aan kennis over geneesmiddelen.

  Zij praktiseren op basis van professionele competentie en richtlijnen.